Aktuellt

Årsmöte 2019

ICSW Sverige var samlade till årsmöte den 26. mars. Förutom val och fyllnadsval och sedvanliga årsmötespunkter /se protokoll från årsmötet/ fick vi lyssna till doktorand Axel Ågren, som höll en intressant föreläsning kring temat ”äldres ensamhet – en epidemi? Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.” Denna bygger på forskningsrapporten ”Loneliness among older people in the Swedish media”.

Axel Ågren skriver: ”Känslan att höra till eller inte höra till andra människor ses vanligen som en nödvändig och universell del av mänsklig existens. Hur ensamhet förstås och talas om skiljer sig beroende på det historiska, kulturella och samhälleliga sammanhanget. För närvarande förekommer engagerade diskussioner om ensamhet bland äldre i den svenska pressen. Konstruktioner inom massmedia och i denna licentiatavhandling-press-press har visat sig ha ett signifikant inflytande på hur äldre människor bl.a utvärderar sitt eget liv”.

Föreläsningen ledde till ett kort men intressant rundabordssamtal om äldres ensamhet och deltagarnas tankar och erfarenheter kring temat.

Under punkten Verksamhetsplan 2019, delade styrelsen med sig till årsmötet vad organisationen kommer att fokusera på under verksamhetsåret. Dessa fokusområden kommer att ha sin utgångspunkt i FN:s agenda 2030 avseende hållbara mål. Denna agenda är en betydelsefull vägledning för hur ICSW väljer att prioritera sina övergripande insatser i världen, varav ICSW Sverige vill utgöra en aktiv del.

Den svenska delen av organisationen har till ändamål att vara en mötesplats till att utveckla kunskap i socialpolitiska frågor, social välfärd och socialt arbete. Med det som grund är ICSW Sveriges grundläggande uppgift att fungera som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan organisationer.

Under 2019 kommer styrelsen väcka intresse för och inbjuda till medlemskap, genom adekvata gästföreläsare och aktuella ämnen och därmed stärka organisationens position som en viktig aktör i den socialpolitiska debatten. Det kommer att inbjudas till sociala plattformsmöten och expertseminarium.

Genom arbetet med att ta fram en ny hemsida som kommer att lanseras under året blir också organisationen mer synlig i sin rapportering. Det kommer också att arrangeras aktiviteter i Norden, i Europa och Globalt som kommer att rapporteras om bland annat på hemsidan

Relaterat