Stadgar

Stadgar för Svenska Nationalkommittén av ICSW

§ 1 Grundval

ICSW Sverige är en socialpolitisk ideell förening som verkar för social rättvisa och social välfärd. Föreningen är partipolitiskt, religiöst, kulturellt och fackligt obunden.

§ 2 Uppdrag

ICSW Sverige har till ändamål att vara en mötesplats för att utveckla kunskap om socialpolitik, social välfärd, socialt arbete och därmed sammanhängande frågor.

ICSW Sveriges grundläggande uppgift är att främja social och ekonomisk utveckling som syftar till att minska fattigdom, umbäranden och utsatthet, särskilt bland marginaliserade grupper och personer. ICSW Sverige verkar för efterlevnad och skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. ICSW Sverige anser att dessa rättigheter är en viktig grund för frihet, rättvisa och fred. De syftar också till att främja lika möjligheter, frihet att uttrycka sig själv och tillgång till sociala tjänster.

I arbetet för att uppfylla sitt uppdrag, stödjer ICSW Sverige strategier och program som leder till en avvägning mellan sociala och ekonomiska mål och som respekterar den kulturella mångfalden.

§ 3 Nätverk

ICSW Sverige utgör en nationell del av den internationella frivilligorganisationen International Council on Social Welfare, ICSW och representerar som nationalkommitté, inom Sverige, de globala och regionala organisationerna.

ICSW Sverige erlägger medlemsavgift till ICSW:s globala organisation.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i ICSW Sverige är öppet för socialt eller socialpolitiskt verksamma institutioner, organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 6 Årsmötet

a. ICSW Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet.

b. Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande.

c. Årsmötet ska hållas under första kvartalet varje år.

d. Kallelse till årsmötet ska vara utsänd senast fyra veckor före mötet.

e. Vid årsmötet ska utöver sedvanliga mötesprocedurfrågor följande avhandlas:

 • a. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år
 • b. Beslutande om ansvarsfrihet för styrelsen
 • c. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 • d. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

f. Varje medlem äger en röst.

g. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

h. Vid årsmötet ska förrättas följande val:

 • e. Val av ordförande – jämna år
 • f. Val av vice ordförande – ojämna år
 • g. Val av sekreterare – jämna år
 • h. Val av kassör–ojämna år
 • i. Val av fyra allmänna ledamöter i styrelsen – två stycken jämna år och två stycken ojämna år
 • j. Val av revisorer för två år.
 • k. Val vartannat år av representanter till ICSW General Assembly–jämna år
 • l. Val vartannat år av representanter till General Assembly ICSW Europe – ojämna år
 • m. Val av valberedning om minst två personer

i. Mandatperioderna löper på två år.

§ 7 Styrelse

ICSW Sveriges löpande ärenden handhas av en styrelse som består av ordförande och sju ledamöter.

Styrelsen ska

 • verka för föreningens ändamål i enlighet med dess målsättning
 • verkställa av årsmötet fastställda beslut
 • sköta föreningens ekonomiska angelägenheter
 • föra räkenskaper över verksamheten och
 • ansvara för information till medlemmar samt för utåtriktad information främst via webbsidan www.icsw.se i syfte att öka medlemstalet och stärka föreningen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fem (5) gånger per år.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Styrelsen ska till årsmötet varje år avlägga ekonomisk redogörelse för föregående år.

§ 8 Firmatecknare

ICSW Sveriges firma tecknas av ordförande och kassör i förening eller var för sig.

§ 9 Medlemsmöten

Utöver årsmötet ska medlemsmöten hållas minst en (1) gång per år.

§ 10 Räkenskapsår

ICSW Sveriges räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom att ändringsförslag biträdes av minst två tredjedelar av de röstande vid årsmötet biträder förslaget. Fråga om ändring av stadgarna kan endast behandlas om det har skickats ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet sammanträder.

§ 12 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen ICSW Sverige krävs att beslut härom fattas av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte och medlemsmöte). Beslut om upplösning ska – för att vara giltigt – fattas med kvalificerad majoritet om två tredjedelar av de röstande.

Fördelning av ICSW Sveriges eventuella överskott ska beslutas av medlemsmötet som fattar det slutliga beslutet om upplösning av föreningen.

Dessa stadgar fastställdes vid årsmötet 2014-05-08