Aktuellt

INSTÄLLT: Årsmöte ICSW Sverige – 24 mars 2022 kl 17:00

Årsmötet inställt på grund av sjukdom – nytt datum 11 april

Välkommen att delta vid ICSW Sveriges årsmöte. Nedan finner du dagordning för mötet. Mer information om program kommer.

Årsmötet hålls via Zoom. Länk fås vid anmälan till Bodil Eriksson, senast 22 mars: bodil12eriksson@gmail.com

Motioner skickas till bodil12eriksson@gmail.com senast 10 mars 2022.

Varmt välkommen!
ICSW Sveriges styrelse genom ordförande Axel Ågren

Dagordning ICSW Sveriges årsmöte 24 mars 2022

1 Mötets öppnande

2 Mötets behöriga utlysande

3 Godkännande av mötesordning

4 Val av mötesfunktionärer: a/ ordförande b/ sekreterare: c/ justerare tillika rösträknare.

5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet.
5 a. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år
5 b. Beslutande om ansvarsfrihet för styrelsen
5 c. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
5 d. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

6. Val av styrelse:
6 a. Val av ordförande
6 b. Val av vice ordförande
6 c. Val av sekreterare
6 d. Val av kassör
6 e. Val av fyra allmänna ledamöter i styrelsen
6 f. Val av revisor.
6 g. Val av representanter till ICSW General Assembly
6 h. Val av representanter till General Assembly ICSW Europe

Varje medlem äger en röst.
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Relaterat