ICSW nationellt och internationellt

ICSW Sverige

ICSW Sverige är ett nationellt nätverk bestående av organisationer, myndigheter och företag, samt enskilda medlemmar som arbetar för social rättvisa och social välfärd.

ICSW Sverige har till ändamål att vara en mötesplats till att utveckla kunskap inom området socialpolitik, social välfärd och socialt arbete.

ICSW Sveriges grundläggande uppgift är att vara en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter för att främja social och ekonomisk utveckling i syfte att minska fattigdom, umbäranden och utsatthet bland marginaliserade grupper och enskilda.

ICSW Sverige arbetar även med att främja diskussioner som för fram betydelsen av att mänskliga rättigheter efterlevs i Sverige och internationellt och anser att mänskliga rättigheter är en viktig grund för frihet, rättvisa och fred.

ICSW Sverige stödjer strategier och program som leder till en avvägning mellan sociala, ekonomiska och hållbara mål, vilket ska ske i en anda som respekterar den kulturella mångfalden.

ICSW Sverige anordnar, utifrån sitt ändamål och syfte, Sociala Plattformsmöten och expertseminarier.

ICSW Sverige är formellt en medlem med namnet Svenska Nationalkommittén av International Council on Social Welfare (ICSW) och utgör en länk för medlemmarna till engagemang i ett europeiskt och globalt samarbete, genom utbyte vid regionala och internationella konferenser. Vartannat år arrangerar ICSW en världskonferens i syfte att följa upp och analysera gjorda framsteg inom social välfärd och social utveckling.

ICSW Internationellt

ICSW – International Council on Social Welfare – är en global paraplyorganisation som har som övergripande mål att främja social och ekonomisk utveckling för att minska fattigdom och utanförskap.
Den består av nationella kommittéer i mer än sjuttio länder indelade i nio regioner.

ICSW har konsultativ status i flera av FN:s underorgan som t.ex. ECOSOC, FAO, UNICEF, ILO, UNESCO och WHO.

ICSW Europaregion är bl.a. medlem i Europeiska Unionens sociala plattform, ett nätverk för idéburna organisationer inom den sociala sektorn.

ICSW publicerar regelbundet ett internationellt nyhetsbrev, Global Newsletter, samt ett europeiskt nyhetsbrev, European Newsletter. Dessa publicerar också på ICSW.se.

Samtidigt som ICSW bildades i Paris 1928, bildades ytterligare två organisationer, vilka räknas som systerorganisationer till ICSW;

    IASSWInternational Association of Schools of Social Work, som är en sammanslutning av socialhögskolor och lärare inom socialt arbete.

     IFSWInternational Federation of Social Workers, är en internationell sammanslutning av socialarbetarorganisationer.

Dessa tre organisationer antog vid den internationella konferensen i Hong Kong 2010 en Global Agenda för definitionen av socialt arbete och social utveckling. Den hade bl.a. sin grund i FN:s milleniummål.

ICSW internationellt arrangerar vartannat år en internationell konferens. Nästa konferens arrangeras tillsammans med IASSW och är förlagd till Rimini i juni 2020.

De tre systerorganisationerna har sedan år 2010 arrangerat internationella konferenser under det gemensamma namnet SWSD – Social Work Social Development, byggt på den gemensamma Global Agenda från samma år.